Doprava od 5000,- ZDARMA | 4% sleva po registraci na IČO | Výroba do 48 hodin v pracovních dnech | Doprava CZ+SK do 1-2 dnů

+420 608 658 708
+420 608 658 708 Po–Pá: 7:00–15:30
(Pauza 11:15-11:45)
Košík 0
0 Kč
Košík 0
Menu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Packung s.r.o.

se sídlem Horní Věstonice, Jabloňová 225, PSČ 691 81

Identifikační číslo: 02278235

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.box48.cz.

 

 1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Packung s.r.o., se sídlem Horní Věstonice, Jabloňová 225, PSČ 691 81, identifikační číslo: 02278235, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2.     Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.box48.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.     Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat tyto obchodní podmínky. Veškeré změny budou registrovaným kupujícím oznámeny prostřednictvím jejich uživatelského účtu.

 

 1.  UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.     Kupující má možnost zřídit si na webovém rozhraní obchodu uživatelský účet. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce a schválení administrátorem webové stránky může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující činit objednávky zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

 1.  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.     Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.     Kupující vyplní rozměry poptávaného zboží, počet kusů a uvede případné další poznámky. Poptávané zboží kupující vkládá do košíku. Kupující v rámci objednávky vyplní též způsob úhrady zboží, způsob dodání a případně též adresu místa dodání.

3.3.1.  U zadávaných rozměrů se jedná vždy o vnitřní rozměry krabic ve složeném stavu krabice.

3.3.2. Technická specifikace nekonečné lepenky, z níž jsou výrobky vyrobeny:

3VVL - vlna B, síla 3mm, složení lepenky: 120g/m² Kraftliner, 120g/m² Wellenstoff, 140g/m² Testliner
5VVL - vlna BE, síla 4mm, složení lepenky: 120g/m² Kraftliner, 120g/m² Wellenstoff, 100g/m² Schrenz, 120g/m² Wellenstoff, 120g/m² Testliner

3.4.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.5.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),

3.5.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.5.3.    nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.6.     Před odesláním objednávky prodávajícím je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Vyplněním všech požadovaných údajů a finálním potvrzením objednávky ze strany kupujícího se stává objednávka závaznou. Tato objednávka představuje nabídku k uzavření smlouvy. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.7.     K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází doručením akceptace objednávky, jež je zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy.

3.8.     Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, a to i bez uvedení důvodu. O odmítnutí objednávky bude kupující informován do 5 pracovních dnů.

3.9.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.10.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1.  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1.    v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Horní Věstonice, Jabloňová 225, PSČ 691 81;

4.1.2.    v hotovosti na dobírku;

4.1.3.    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený na příslušném daňovém dokladu (dále jen „účet prodávajícího“) – též jako „Platba na fakturu – klasická“;

4.1.4.    bezhotovostně prostřednictvím platebního systému.

4.2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.     V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Kupující bere na vědomí, že při volbě platby některým z online způsobů je vyžadována platba předem, tedy k odeslání objednaného zboží kupujícímu dojde až poté, kdy ve prospěch účtu prodávajícího bude uhrazena celá kupní cena za objednané zboží; nebude-li tato uhrazena do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy, smlouva zanikne.

4.4.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V případě platby „Platba na fakturu – klasická“ je daňový doklad zaslán do 3 pracovních dní po odeslání zboží.

4.8.     V případě platby „Hotově“ je podle zákona o evidenci tržeb prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 1.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM – SPOTŘEBITELEM

5.1.     Tento článek obchodních podmínek se vztahuje pouze na případy, kdy kupujícím je spotřebitel ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku.

5.2.     S výjimkou případů uvedených dále má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu oznámeno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@box48.cz

5.3.     Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit, jedná-li se o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele, dle jeho specifických požadavků nebo pro jeho osobu.

5.4.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.6.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.     V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1.  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Bude-li doručováno do zahraničí, náklady na dopravu objednaného zboží do zahraničí budou stanoveny dle aktuálně platného ceníku spolupracujících dopravců.

6.2.     Kupující výslovně bere na vědomí, že s výjimkou osobního převzetí jsou jednotlivé způsoby doručování zpoplatněny, a to v souladu s ceníkem příslušného poskytovatele dodacích služeb, přičemž tato cena není součástí ceny za zboží a tuto cenu je povinen uhradit kupující.

6.3.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.4.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.5.     Zboží zakoupené na základě kupní smlouvy bude doručeno k prvním dveřím na základě dodací adresy vyplněné prostřednictvím webového rozhraní. Jakékoliv dohody nad tento standard nejsou součástí obchodních podmínek společnosti Packung s.r.o.

6.6.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 1.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a v případě spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné (v případě koupě krabice na míru se jedná o standardní kvalitu kartonážní výroby, nejedná se tedy o reklamní krabice s potiskem),

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.     Krabice na míru je vyrobena z nekonečné lepenky, jejíž součástí jsou tzv. bigy neboli ohyby v místě skladu nekonečné lepenky (po 1143 mm). Vzhledem k výrobnímu procesu prodávající výslovně upozorňuje, že nelze předem určit, zdali kupující obdrží zboží s bigem či nikoli a případně v jakém počtu. Upozornění na tuto skutečnost je součástí každé objednávky, kterou zákazník před odesláním každé objednávky potvrzuje a souhlasí s ní. Přítomnost tzv. bigů na krabici není důvodem pro uznání reklamace.

7.3.1    Na základě použité technologie výroby může být lepenka stlačena řezem (výskyt pouze na jedné straně lepenky). Přítomnost takového stlačení na krabici není důvodem pro uznání reklamace.

7.3.2    Mikroprotržení papíru je přirozenou vlastností papíru použitého pro výrobu nekonečné lepenky. Přítomnost takového mikroprotržení na krabici není důvodem pro uznání reklamace.

7.3.3    Protržení lepenky špatným (opačným) skládáním je vadou způsobenou nesprávnou manipulací s výrobkem. Informace o správném složení uvádíme https://www.box48.cz/poradna/#protrzeni-ohybu-papiru, ukázku přesného postupu složení pak uvádíme u konkrétních typů krabic na https://www.youtube.com/playlist?list=PLOJCM-tsgTQ5fZjy4GAUf0K6RMA8mdzl3.  Přítomnost protržení lepenky špatným složením krabice není důvodem pro uznání reklamace.

7.3.4    U krabice dnoska F422 https://www.box48.cz/krabice-odnoska-f422/ může dojít k rozdílnému rozměru vnitřního a vnějšího otvoru pro uchopení krabice. Rozdíly rozměru vnitřního a vnějšího otvoru pro uchopení krabice nejsou důvodem pro uznání reklamace.

7.3.5    Hranová ruptura (protržení) papíru je přirozenou reakcí papíru použitého pro výrobu nekonečné lepenky při přehnutí. Přítomnost takové ruptury na krabici není důvodem pro uznání reklamace.

7.3.6    Kartonážní výroba krabic na mírů má své rozměrové tolerance. Obecná definice této tolerance je pak největší dovolená (mezní) hodnota uvažovaných odchylek - dovolená nepřesnost rozměru. V případě technologie používané na výrobu krabic na míru BOX48.cz se jedná o rozměrovou toleranci u vnitřního rozměru 3-20 mm udávané výrobcem stroje a také na základě typu a kvality zpracovávané zdrojové vlnité lepenky. Přítomnost takovéto rozměrové odchylky u vnitřního rozměru krabice v toleranci 3-20 mm není důvodem pro uznání reklamace.

7.4.     Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

 1.  REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1.     Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

8.2.     Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění činí 24 měsíců, je-li kupujícím spotřebitel. Pro kupujícího podnikatele činí lhůta k uplatnění práva z vadného plnění 12 měsíců.

8.3.     Kontrola při převzetí:

8.3.1.    Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

8.3.2.    Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky.

8.3.3.    Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co byl objednáno.

8.4.     Kupující může reklamaci uplatnit na prodejně prodávajícího nebo v jeho sídle.

8.5.     Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co bylo jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován.

8.6.     Záruka se nevztahuje na tyto případy:

8.6.1.    mechanické poškození zboží

8.6.2.    použití zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, vlhkostí či chemickými vlivy prostředí

8.6.3.    poškození nadměrným zatěžováním

8.7.     Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

8.8.     Vyřízení reklamace v případě, kdy kupujícím je spotřebitel:

8.8.1.    Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

8.8.2.    Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručena reklamace a současně mu bude předáno reklamované zboží k posouzení existence vady. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem.

8.8.3.    Nebude-li reklamace vyřízena ve lhůtě, má se za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

8.9.     Vyřízení reklamace v případě, kdy kupujícím je podnikatel:

8.9.1.    Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci posoudit a vyřídit v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručena reklamace a současně mu bude předáno reklamované zboží k posouzení existence vady. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit v případě existence vyšší moci; o takové skutečnosti je prodávající povinen kupujícího informovat.

8.9.2.    O vyřízení reklamace bude kupující informován na kontaktní e-mail.

8.10.  Po vyřízení reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.11.  Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné.Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Na další nároky vzhledem k vynaloženým nákladům nebude brán zřetel.

8.12.  V případě, kdy nebude reklamace shledána důvodnou a případně též v případě, kdy kupující vrátí zboží v důsledku neplatného odstoupení od smlouvy, je kupující povinen si zboží převzít v sídle prodávajícího, a to do 7 pracovních dnů ode dne, kdy k tomu bude prodávajícím vyzván. Nedojde-li k převzetí zboží v dohodnuté lhůtě, pak kupující nese veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti se skladováním zboží vznikají. Nedojde-li k převzetí zboží ani do 14 dnů poté, co k tomu byl kupující prodávajícím výslovně vyzván, je prodávající oprávněn v souladu s ust. § 2126 občanského zákoníku věc prodat. Nelze-li věc v přiměřené lhůtě prodat, pak je prodávající oprávněn tuto zničit, s čímž kupující výslovně souhlasí.

8.13    POŠKOZENÍ ZÁSILKY PŘI PŘEPRAVĚ S DOPRAVCEM TOPTRANS EU, a.s.

Pro uplatnění reklamace u tohoto přepravce je nutné zejména dodržet následující:
 • Pokud při doručení zásilky tato vykazuje zjevné poškození, je příjemce povinen zajistit, aby tato skutečnost byla zapsána při doručení do mobilního terminálu řidiče s konkretizací poškození. Registrací a potvrzením objednávky v administraci objednávky systému BOX48.cz dává příkazce příjemci plnou moc pro zápis poškození do mobilního terminálu řidiče s konkretizací poškození. Za zjevné poškození se rovněž považuje neúplnost zásilky. Pokud zásilka vykazuje skryté poškození, je příkazce povinen tuto skutečnost oznámit ve lhůtě do tří pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, nepočítaje v to neděle a uznané svátky. Pro uplatnění reklamace je tedy příjemce povinnen oznámit příkazci poškození bezodkladně ihned po zjištění poškození. V případě, že takto neučiní, nemůže být reklamace uznána.
 1.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.     Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu ust. § 1810 a následující občanského zákoníku obdržel od prodávajícího před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem.

9.3.     Kupující má před provedením nákupu možnost se na webovém rozhraní plně seznámit s nabízenými produkty, jejich vlastnostmi a doporučením ohledně jejich použití.

 

 1.  ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

10.1.  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@box48.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.3.  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.4.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1.  Svou informační povinnost vůči kupujícímu (fyzické osobě či fyzické osobě podnikající) ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný zde: https://www.box48.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju-a-gdpr/  a https://www.box48.cz/formular-odstoupeni/formular-pro-odstoupeni-od-kupni-smlouvy.pdf

 

 1.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.  V situacích výslovně neupravených kupní smlouvou ani těmito obchodními podmínkami se užije příslušných ustanovení zákona, zejména pak zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

12.5.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6.  Kupující byl s těmito obchodními podmínkami prodávajícího řádně seznámen a s těmito souhlasí, což výslovně stvrdil v rámci objednávky.

12.7.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Horní Věstonice, Jabloňová 225, PSČ 691 81, adresa elektronické info@box48.cz, telefon +420 721 082 050.

12.8.  Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2020.

 

V Horních Věstonicích dne 1.1.2023

Packung s.r.o.

Potřebujete poradit? Zavolejte Elišce

Po–Pá: 7:00–15:30<br>
(Pauza 11:15-11:45)
+420 608 658 708

Po–Pá: 7:00–15:30
(Pauza 11:15-11:45)

Odpovídáme do 2 prac. dnů
info@box48.cz

Odpovídáme do 2 prac. dnů

Potřebujete individuální výrobu většího množství obalového materiálu?

Potřebujete individuální výrobu většího množství obalového materiálu?

Společnost Packung jako provozovatel služby BOX48.cz pro vás může být spolehlivým partnerem pro optimalizaci obalů a obalového materiálu. Poskytujeme kompletní servis a sortiment v obalovém hospodářství – speciálně pak na průmyslové balení a optimalizaci paletových jednotek.

Nemusíte řešit minimální množství
Nemusíte řešit minimální množství

Výroba krabic od 1 kusu

Vyrábíme tisíce krabic do 48 hodin
Vyrábíme tisíce krabic do 48 hodin

Výroba funguje v pracovní dny

Využijte slevu 4% po registraci na IČ
Využijte slevu 4% po registraci na IČ

Praktické výhody a poradenství

Nejsme ekologicky naivní
Nejsme ekologicky naivní

Šetříme papír tam, kde je spotřeba

Packung s.r.o., Jabloňová 225, 691 81 Horní Věstonice, www.packung.cz

Přejít do košíku