Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Packung s.r.o.

so sídlom na adrese Horní Věstonice, Jabloňová 225, PSČ 691 81 ČR

Identifikačné číslo: 02278235

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.box48.cz.

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len \'obchodné podmienky\') spoločnosti Packung s.r.o., so sídlom Horné Věstonice, Jabloňová 225, PSČ 691 81, IČO: 02278235, (ďalej len \'predávajúci\') upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len \'Občiansky zákonník\'), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len \'kúpna zmluva\') uzatvorenej medzi predávajúcim a inou osobou (ďalej len \'kupujúci\') prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1.2 Predávajúci prevádzkuje Internetový obchod na internetovej stránke umiestnenej na adrese www.box48.cz (ďalej len \'webová stránka\'), a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len \'webové rozhranie\').

1.3. V kúpnej zmluve môžu byť dohodnuté ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4 Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.

1.5 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť alebo dopĺňať tieto obchodné podmienky. Všetky zmeny budú oznámené registrovaným kupujúcim prostredníctvom ich používateľského konta.

 

 1. Užívateľské konto

2.1 Kupujúci má možnosť zriadiť si používateľský účet vo webovom rozhraní obchodu. Po registrácii kupujúceho na webovej stránke a schválení správcom webovej stránky môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci zadávať objednávky tovaru (ďalej len \'užívateľský účet\').

2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru musí kupujúci uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci musí aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

2.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k jeho používateľskému účtu.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať jeho používateľské konto.

2.5 Predávajúci môže zrušiť používateľské konto, najmä ak kupujúci nepoužíva svoje používateľské konto dlhšie ako 12 mesiacov alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru.

 

 1. ZÁVÄZNÁ KÚPNA ZMLUVA

3.1 Všetky prezentácie Tovaru na webovom rozhraní Obchodu majú len informatívny charakter a Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa Tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny Tovaru zostávajú v platnosti, kým sú zobrazené na webovom rozhraní Obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Kupujúci vyplní rozmery požadovaného tovaru, počet kusov a uvedie prípadné ďalšie poznámky. Kupujúci vloží požadovaný tovar do košíka. Kupujúci vyplní aj spôsob platby za tovar, spôsob dodania a prípadne adresu miesta dodania.

3.3.1. U zadávaných rozmerov sa jedná vždy o vnútorné rozmery krabice v složenom stave krabice.

3.3.2. Technická špecifikácia nekonečné lepenky, z ktorej sú vyrobené výrobky:

3VVL - vlna B, sila 3mm, složení lepenky: 120g/m² Kraftliner, 120g/m² Wellenstoff, 140g/m² Testliner 5VVL - vlna BE, sila 4mm, zloženie lepenky: 120g/m² Kraftliner, 120g/m² Wellenstoff, 100g/m² Schrenz, 120g/m² Wellenstoff, 120g/m² Testliner

3.4 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Českej republiky.

3.5 Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.5.1. objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci \'vloží\' do elektronického nákupného košíka),

3.5.2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a

3.5.3. náklady spojené s dodaním tovaru

(ďalej spoločne len \'objednávka\').

3.6 Pred odoslaním Objednávky Predávajúcim je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci uviedol v Objednávke. Vyplnením všetkých požadovaných údajov a konečným potvrdením objednávky kupujúcim sa objednávka stáva záväznou. Táto objednávka predstavuje ponuku na uzavretie zmluvy. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne.

3.7. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim dochádza doručením akceptácie objednávky, ktorá je kupujúcemu zaslaná e-mailom, a to na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom účte (ďalej len \'Emailová adresa kupujúceho\'). Potvrdenie objednávky predstavuje uzavretie kúpnej zmluvy.

3.8. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku aj bez udania dôvodu. O odmietnutí objednávky bude kupujúci informovaný do 5 pracovných dní.

3.9. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.10. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci, pričom tieto náklady sa neodlišujú od základnej sadzby.

 

 1. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1 Cenu Tovaru a akékoľvek náklady spojené s dodaním Tovaru podľa Kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaplatiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Horné Věstonice, Jabloňová 225, PSČ 691 81;

4.1.2. na dobierku;

4.1.3. bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho uvedený na príslušnom daňovom doklade (ďalej len \'účet Predávajúceho\') - označovaný aj ako \'Platba na faktúru - klasická\';

4.1.4. bezhotovostný platobný systém.

4.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že pri výbere platby jedným zo spôsobov platby online sa vyžaduje platba vopred, t. j. odoslanie objednaného tovaru kupujúcemu sa uskutoční až po zaplatení celej kúpnej ceny za objednaný tovar na účet predávajúceho; ak táto nebude zaplatená do 7 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy, zmluva sa ruší.

4.4 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.5 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany kupujúceho (článok 3.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

4.6 Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno kombinovať.

4.7. Ak je to v obchodných vzťahoch obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru o platbách uskutočnených na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho. V prípade platby \'Platba na faktúru - klasická\' je daňový doklad zaslaný do 3 pracovných dní po odoslaní tovaru.

4.8. V prípade platby \'v hotovosti\' je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad v súlade so zákonom o evidencii tržieb. Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby u správcu dane online; v prípade technickej poruchy potom najneskôr do 48 hodín.

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho - spotrebiteľa

5.1 Tento článok obchodných podmienok sa vzťahuje len na prípady, keď je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka.

5.2 S výnimkou nižšie uvedených prípadov má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanoveniami § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Táto lehota začína plynúť odo dňa prijatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu oznámené v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu sídla alebo prevádzkarne predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho info@box48.cz

5.3. Kupujúci berie na vedomie, že podľa § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak ide o dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa, podľa jeho osobitných požiadaviek alebo pre jeho osobu.

5.4 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí Kupujúci vrátiť Predávajúcemu do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou.

5.5 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar.

5.6 Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať akýkoľvek nárok na úhradu škody na Tovare proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7 V prípadoch, kedy má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do momentu prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu v hotovosti na účet určený kupujúcim.

5.8. Ak je spolu s Tovarom poskytnutý Kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a Kupujúci je povinný dar spolu s Tovarom vrátiť Predávajúcemu.

 

 1. PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU

6.1 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní platia len v prípadoch, keď sa tovar dodáva v rámci Českej republiky. Ak sa tovar dodáva do zahraničia, náklady na dopravu objednaného tovaru do zahraničia sa určia podľa aktuálne platného cenníka spolupracujúcich dopravcov.

6.2 Kupujúci výslovne berie na vedomie, že s výnimkou osobného odberu sú jednotlivé spôsoby doručenia spoplatnené podľa cenníka príslušného poskytovateľa doručovacích služieb, ktorý nie je súčasťou ceny tovaru a kupujúci je povinný túto cenu zaplatiť.

6.3 Ak sa na osobitnú žiadosť kupujúceho dohodne iný spôsob dodania, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania.

6.4 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci prevezme tovar pri dodaní.

6.5 Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu môže kupujúci zásielku od dopravcu neprevziať.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a v prípade spotrebiteľov aj zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:

7.2.1. tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy (v prípade kúpy krabice na mieru ide o štandardnú kvalitu výroby kartónu, nejde teda o reklamnú krabicu s potlačou),

7.2.2. tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza pre jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

7.2.3. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,

7.2.4. tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

7.3 Krabica na mieru je vyrobená z nekonečnej lepenky, ktorá obsahuje bigy(ohyby) v mieste ohybu (po 1143 mm). Vzhľadom na výrobný proces predávajúci výslovne upozorňuje, že nie je možné vopred určiť, či kupujúci dostane tovar s bigom a prípadne v akom počte. Táto poznámka je súčasťou každej objednávky, ktorú zákazník pred odoslaním každej objednávky potvrdí a vyjadrí s ňou súhlas. Prítomnosť bigov na boxe nie je dôvodom na uznanie reklamácie.

7.3.1 Na základe použitej technológie výroby môže byť lepenka stlačená rezem (výskyt iba na jednej strane lepenky). Prítomnosť takejto veľkosti na krabici nie je pre uznanie reklamy.

7.3.2 Mikropretrhnutie papiera je prirodzenou vlastnosťou papiera použitého na výrobu nekonečnej lepenky. Prítomnosť takéhoto mikroprotrženia na krabici nie je dôvodom pre uznanie reklamy.

7.3.3 Pretrhnutie lepenky zlým (opačným) skladaním je chybou spôsobenou nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Informácie o správnom zložení uvádzame https://www.box48.cz/poradna/#protrzeni-ohybu-papiru, ukážku presného postupu zloženia potom uvádzame pri konkrétnych typoch krabíc na https://www.youtube.com/playlist?list=PLOJCM -tsgTQ5fZjy4GAUf0K6RMA8mdzl3. Prítomnosť pretrhnutia lepenky zlým zložením krabice nie je dôvodom na uznanie reklamácie.
 
7.3.4 U krabice dnoska F422 https://www.box48.cz/krabice-odnoska-f422/ môže dôjsť k rozdielnemu rozmeru vnútorného a vonkajšieho otvoru pre uchopenie krabice. Rozdiely rozmeru vnútorného a vonkajšieho otvoru na uchopenie krabice nie sú dôvodom na uznanie reklamácie.
 
7.3.5 Hranová ruptúra ​​(pretrhnutie) papiera je prirodzenou reakciou papiera použitého na výrobu nekonečnej lepenky pri prehnutí. Prítomnosť takej ruptúry na krabici nie je dôvodom na uznanie reklamácie.
 
7.3.6 Kartonážna výroba krabíc na mieru má svoje rozmerové tolerancie. Všeobecná definícia tejto tolerancie je potom najväčšia dovolená (medzná) hodnota uvažovaných odchýlok - dovolená nepresnosť rozmeru. V prípade technológie používanej na výrobu krabíc na mieru BOX48.cz sa jedná o rozmerovú toleranciu pri vnútornom rozmere 3-20 mm udávané výrobcom stroja a tiež na základe typu a kvality spracovávanej zdrojovej vlnitej lepenky. Prítomnosť takejto rozmerovej odchýlky pri vnútornom rozmere krabice v tolerancii 3-20 mm nie je dôvodom na uznanie reklamácie.

7.4. Ustanovenia uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené bežným používaním tovaru alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 

 1. Reklamácia tovaru

8.1 Lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

8.2 Lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia je 24 mesiacov, ak je kupujúci spotrebiteľom. V prípade kupujúceho podniku je lehota na uplatnenie práva z chybného plnenia 12 mesiacov.

8.3 Kontrola pri prevzatí:

8.3.1 Kupujúci je povinný pri prevzatí Tovaru skontrolovať jeho úplnosť a neporušenosť obalu.

8.3.2 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu riadne a starostlivo skontrolovať stav tovaru.

8.3.3 Kupujúci je povinný v deň prevzatia tovaru ďalej skontrolovať jeho úplnosť, najmä či obal obsahuje všetko, čo bolo objednané.

8.4 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v predajni predávajúceho alebo v sídle predávajúceho.

8.5 Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo bolo jej obsahom, aký spôsob vybavenia sa požaduje.

8.6 Záruka sa neuplatňuje v nasledujúcich prípadoch:

8.6.1. mechanické poškodenie tovaru

8.6.2. používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú teplote, vlhkosti alebo chemickým vplyvom prostredia

8.6.3. poškodenie spôsobené nadmerným zaťažením

8.7 Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené bežným používaním alebo v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena.

8.8 Vybavovanie reklamácií, ak je kupujúci spotrebiteľom:

8.8.1.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie predávajúcemu a zároveň je reklamovaný tovar odovzdaný predávajúcemu na posúdenie existencie vady. Po uplatnení reklamácie možno po dohode so spotrebiteľom lehotu 30 dní predĺžiť.

8.8.2. Ak sa reklamácia nevyrieši v lehote, má sa za to, že vada skutočne existuje a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

8.9 Vybavovanie sťažnosti, ak je kupujúcim podnikateľ:

8.9.1 Podnikateľom, predávajúci sa zaväzuje reklamáciu posúdiť a vybaviť v primeranej lehote, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie predávajúcemu a zároveň reklamovaný tovar odovzdať predávajúcemu na posúdenie existencie vady. Lehota 30 dní od uplatnenia reklamácie sa môže predĺžiť v prípade vyššej moci; predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho.

8.9.2 O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný kontaktovaním predávajúceho prostredníctvom e-mailu.

8.10. Po vybavení reklamácie predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne o dôvodoch zamietnutia reklamácie.

8.11. Kupujúci má nárok na náhradu primeraných nákladov, ktoré mu vznikli pri uplatňovaní oprávnenej reklamácie. Tieto náklady sa považujú za najmenej potrebné.Ide najmä o poštovné za odoslanie pohľadávky. Tieto náklady nemusia zahŕňať cestu autom na reklamáciu a expresnú prepravu a iné podobné náklady. O náhradu nákladov sa musí požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od uplynutia lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia. Ďalšie nároky na náhradu vzniknutých nákladov sa nebudú brať do úvahy.

8.12. V prípade, že reklamácia nebude uznaná za oprávnenú, a prípadne aj v prípade, že kupujúci vráti tovar v dôsledku neplatného odstúpenia od zmluvy, je kupujúci povinný prevziať tovar v sídle predávajúceho do 7 pracovných dní odo dňa, keď bol k tomu predávajúcim vyzvaný. Ak si kupujúci tovar nevyzdvihne v dohodnutej lehote, znáša všetky náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu v súvislosti so skladovaním tovaru. Ak kupujúci neprevezme tovar ani do 14 dní po tom, čo ho predávajúci výslovne vyzval, je predávajúci oprávnený tovar predať v súlade s § 2126 Občianskeho zákonníka. Ak vec nemožno predať v primeranej lehote, predávajúci je oprávnený vec zničiť, s čím kupujúci výslovne súhlasí.

8.13 POŠKODENIE ZÁSIELKY PRI PREPRAVE S DOPRAVCOM TOPTRANS EU, a.s.

 • Zasielanie tovaru dopravcom TOPTRANS EU, a.s. sa riadi prepravnými podmienkami. Tieto podmienky sú k nahliadnutiu na webe TOPTRANS EU, a.s. https://www.toptrans.cz/preprava/data/2020-10-31-04-57-41-Zasilatelske-podminky-platne-od-1.-11.-2020.pdf, pričom príkazcom sa rozumie predávajúci a príjemcom kupujúci.

Pre uplatnenie reklamácie u tohto prepravcu je nutné predovšetkým dodržať nasledujúce:

 • Pokiaľ pri doručení zásielky táto vykazuje zjavné poškodenie, je príjemca povinný zabezpečiť, aby táto skutočnosť bola zapísaná pri doručení do mobilného terminálu vodiča s konkretizáciou poškodenia. Registráciou a potvrdením objednávky v administrácii objednávky systému BOX48.sk dáva príkazca príjemcovi plnú moc na zápis poškodenia do mobilného terminálu vodiča s konkretizáciou poškodenia. Za zjavné poškodenie sa tiež považuje neúplnosť zásielky. Pokiaľ zásielka vykazuje skryté poškodenie, je príkazca povinný túto skutočnosť oznámiť v lehote do troch pracovných dní odo dňa, keď bola zásielka doručená, nepočítajúc v to nedeľu a uznané sviatky. Pre uplatnenie reklamácie je teda príjemca povinný oznámiť príkazcovi poškodenie bezodkladne ihneď po zistení poškodenia. V prípade, že takto neurobí, nemôže byť reklamácia uznaná.

 

 1. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.

9.2. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že pred uzavretím zmluvy obdržal od predávajúceho jasné a zrozumiteľné informácie požadované zákonom v súlade s ustanoveniami § 1810 a nasl. občianskeho zákonníka.

9.3. Kupujúci má možnosť sa pred uskutočnením nákupu v plnom rozsahu oboznámiť s ponúkanými produktmi, ich vlastnosťami a odporúčaniami na ich používanie na webovom rozhraní.

 

 1. RIEŠENIE ZÁKAZNÍCKYCH SPOROV

10.1 Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@box48.cz. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.3. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online)

.

10.4 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len \'GDPR\') súvisiace so spracúvaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho, plní predávajúci prostredníctvom samostatného dokumentu dostupného tu: https://www.box48.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju-a-gdpr/ a https://www.box48.cz/formular-odstoupeni/formular-pro-odstoupeni-od-kupni-smlouvy.pdf

 

 1. Záverečné zmluvné ustanovenia

12.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva inak uplatnili podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

12.2 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvných podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

12.3 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4 V situáciách, ktoré nie sú výslovne upravené kúpnou zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami, sa použijú príslušné ustanovenia právnych predpisov, najmä zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

12.5 Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou obchodných podmienok.

12.6. Kupujúci bol riadne oboznámený s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho a súhlasí s nimi, čo výslovne potvrdil v objednávke.

12.7. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa dodania Horné Věstonice, Jabloňová 225, PSČ 691 81, e-mailová adresa info@box48.cz, telefón +420 721 082 050.

12.8. Tieto podmienky sú platné a účinné od 1. marca 2020.

12.9. Tieto obchodné podmienky sa riadi hmotným právom platným v Českej republike. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s týmito obchodnými podmienkami budú postúpené jurisdikcii súdu v Brne (ČR).

 

V Horných Věstoniciach 1.1.2022

Packung s.r.o.

Riešime kompletné obalové hospodárstvo. Napíšte nám a my Vám radi poradíme.

Tovar bol pridaný do košíka

Zobraziť košík

K tomuto nákupu sa môže hodiť

Kartónová krabica 194x194x138mm 3VVL (trojvrstvová) na mieru

30,45 Kč

Kartónová krabica s chlopňou 294x194x188mm 3VVL (trojvrstvová) na mieru

40,18 Kč

Kartónová krabica s chlopňou 394x194x188mm 3VVL (trojvrstvová) na mieru

43,95 Kč

Kartónová krabica s chlopňou 294x294x188mm 3VVL (trojvrstvová) na mieru

56,53 Kč