Doprava od 400€ ZADARMO | 4% zľava po registrácii na IČO | Výroba do 48 hodín v pracovných dňoch | Doprava na Slovensko 2 dny

+420 608 658 708
+420 608 658 708 Po–Pia: 7:00–15:30
(Pauza 11:15-11:45)
Košík 0
0 EUR
Košík 0
Menu

Obchodně podmienky

Obchodné podmienky a pravidlá

spoločnosti Packung s.r.o.

so sídlom Horné Věstonice, Jabloňová 225, PSČ 691 81

Identifikačné číslo: 02278235

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.box48.cz.

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len'obchodné podmienky') spoločnosti Packung s.r.o., so sídlom Horné Věstonice, Jabloňová 225, PSČ 691 81, IČO: 02278235, (ďalej len'predávajúci') upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len'Občiansky zákonník'), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len'kúpna zmluva') uzatvorenej medzi predávajúcim a inou osobou (ďalej len 'kupujúci') prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1.2. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.box48.cz (ďalej len'webová stránka'), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len'webové rozhranie obchodu').

1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok.

1.4 Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.

1.5 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť alebo doplňovať tieto Obchodné podmienky. Prípadné zmeny budú oznámené registrovaným kupujúcim prostredníctvom ich používateľského účtu.

 

 1. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Kupujúci má možnosť zriadiť si používateľský účet vo webovom rozhraní obchodu. Po registrácii Kupujúceho na webovej stránke a schválení Správcom webovej stránky môže Kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže Kupujúci zadávať objednávky tovaru (ďalej len'používateľský účet').

2.2. Pri registrácii na Webovej stránke a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte vždy, keď dôjde k ich zmene. Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje Predávajúci za správne.

2.3. Prístup do používateľského účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch potrebných na prístup do svojho používateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať jeho používateľský účet.

2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak Kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov alebo ak Kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru.

 

 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovarov zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Kupujúci vyplní rozmery požadovaného tovaru, počet kusov a uvedie prípadné ďalšie poznámky. Kupujúci vloží požadovaný tovar do košíka. Kupujúci vyplní aj spôsob platby za tovar, spôsob doručenia a prípadne adresu miesta doručenia.

3.3.1 Zadané rozmery sú vždy vnútorné rozmery krabíc v zloženom stave krabice.

3.3.2. Technická špecifikácia nekonečnej lepenky, z ktorej sú výrobky vyrobené:

3VVL - B vlna, hrúbka 3 mm, zloženie lepenky: 120 g/m² Kraftliner, 120 g/m² Wellenstoff, 140 g/m² Testliner.
5VVL - vlna BE, hrúbka 4 mm, zloženie lepenky: 120g/m² Kraftliner, 120g/m² Wellenstoff, 100g/m² Schrenz, 120g/m² Wellenstoff, 120g/m² Testliner

3.4 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď sa tovar dodáva v rámci Českej republiky.

3.5. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.5.1. objednanom tovare (objednaný tovar kupujúci 'vloží' do elektronického nákupného košíka),

3.5.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a

3.5.3. náklady spojené s dodaním tovaru.

(ďalej spoločne len'objednávka').

3.6. Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci uviedol v Objednávke. Vyplnením všetkých požadovaných údajov a konečným potvrdením objednávky Kupujúcim sa objednávka stáva záväznou. Táto objednávka predstavuje návrh na uzavretie zmluvy. Údaje uvedené v objednávke považuje Predávajúci za správne.

3.7. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim dochádza doručením akceptácie objednávky, ktorá je kupujúcemu zaslaná elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte (ďalej len'e-mailová adresa kupujúceho'). Potvrdením objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

3.8. Predávajúci je oprávnený objednávku odmietnuť, a to aj bez udania dôvodu. O odmietnutí objednávky bude Kupujúci informovaný do 5 pracovných dní.

3.9 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, kúpna cena, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

3.10. Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa neodlišujú od základnej sadzby.

 

 1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Kupujúci môže zaplatiť cenu Tovaru a všetky náklady spojené s dodaním Tovaru podľa Kúpnej zmluvy Predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

4.1.1. v hotovosti v prevádzke Predávajúceho na adrese Horné Věstonice, Jabloňová 225, PSČ 691 81;

4.1.2. v hotovosti na dobierku;

4.1.3. bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho uvedený na príslušnom daňovom doklade (ďalej len'účet Predávajúceho') - označovaný aj ako 'Platba na faktúru - klasická';

4.1.4. bezhotovostne prostredníctvom platobného systému.

4.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. 4.4. Kupujúci berie na vedomie, že pri voľbe platby niektorým zo spôsobov platby online sa vyžaduje platba vopred, t. j. odoslanie objednaného tovaru kupujúcemu sa uskutoční až po uhradení celej kúpnej ceny za objednaný tovar na účet predávajúceho; ak táto nebude uhradená do 7 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy, zmluva sa ruší.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany Kupujúceho (článok 3.6.), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.6. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné kombinovať.

4.7 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví Predávajúci Kupujúcemu daňový doklad - faktúru k platbám uskutočneným na základe Kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví daňový doklad - faktúru Kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho. V prípade platby 'Platba na faktúru - klasická' je daňový doklad zaslaný do 3 pracovných dní po odoslaní tovaru.

4.8. V prípade platby 'V hotovosti' je Predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu príjmový pokladničný doklad v súlade so zákonom o evidencii tržieb. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technickej poruchy potom najneskôr do 48 hodín.

 

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY ZO STRANY KUPUJÚCEHO - SPOTREBITEĽA

5.1 Tento článok obchodných podmienok sa vzťahuje len na prípady, kedy je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka.

5.2 Okrem nižšie uvedených prípadov má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu oznámené v lehote podľa predchádzajúcej vety. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu sídla alebo miesta podnikania predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho info@box48.cz.

5.3. Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak je dodaný tovar, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa, osobitných požiadaviek alebo pre jeho osobu.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2. Obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku zrušuje. Tovar musí Kupujúci vrátiť Predávajúcemu do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu Kupujúci, a to aj v prípade, ak tovar nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť bežnou poštovou cestou.

5.5 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a Kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar.

5.6. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7 V prípadoch, kedy má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby, kým kupujúci neprevezme tovar. V takom prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to v hotovosti na účet určený Kupujúcim.

5.8. Ak je spolu s tovarom odovzdaný Kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva ohľadom takéhoto daru zaniká a Kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť Predávajúcemu.

 

 1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. Webové rozhranie Obchodu obsahuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním Tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním Tovaru uvedené vo webovom rozhraní sa vzťahujú len na prípady, kedy je Tovar doručovaný v rámci Českej republiky. Ak je tovar doručovaný do zahraničia, náklady na dopravu objednaného tovaru do zahraničia budú stanovené podľa aktuálne platného cenníka spolupracujúcich dopravcov.

6.2. Kupujúci výslovne berie na vedomie, že s výnimkou osobného odberu sú jednotlivé spôsoby doručenia spoplatnené podľa cenníka príslušného poskytovateľa doručovacích služieb, ktorého cena nie je zahrnutá v cene tovaru a kupujúci je povinný túto cenu uhradiť.

6.3 V prípade, že je spôsob doručenia dohodnutý na základe osobitnej žiadosti Kupujúceho, znáša Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom doručenia.

6.4 Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, Kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.

6.5. Tovar zakúpený na základe Kúpnej zmluvy bude doručený do prvých dverí na základe doručovacej adresy vyplnenej prostredníctvom webového rozhrania. Akékoľvek nadštandardné dohody nie sú súčasťou obchodných podmienok spoločnosti Packung Ltd.

6.6 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom zásahu do zásielky, kupujúci nemusí zásielku od prepravcu prevziať.

 

 1. PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z VADNÉHO PLNENIA

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a v prípade spotrebiteľov aj zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

7.2 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru Kupujúcim:

7.2.1. má tovar vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo vlastnosti, ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonávanej reklamy (v prípade kúpy krabice vyrobenej na mieru ide o štandardnú kvalitu kartónovej výroby, teda nejde o reklamnú krabicu s potlačou),

7.2.2. tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

7.2.3. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo predlohy,

7.2.4. tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti

7.2.5. tovar je v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

7.3. Krabica na mieru je vyrobená z nekonečnej lepenky, ktorej súčasťou sú aj tzv. bigy alebo ohyby v mieste zloženia nekonečnej lepenky (po 1143 mm). Vzhľadom na výrobný proces predávajúci výslovne upozorňuje, že nie je možné vopred určiť, či kupujúci dostane tovar s bigami alebo bez nich a prípadne v akom počte. Poznámka v tomto zmysle je súčasťou každej objednávky, ktorú zákazník pred odoslaním každej objednávky potvrdí a odsúhlasí. Prítomnosť tzv. bigov na krabici nie je dôvodom na uznanie reklamácie.

7.3.1 Na základe použitej technológie výroby môže byť kartón stlačený rezaním (výskyt len na jednej strane kartónu). Prítomnosť takéhoto stlačenia na krabici nie je dôvodom na uznanie reklamácie.

7.3.2 Mikropretrhnutie je prirodzenou vlastnosťou papiera používaného na výrobu nekonečnej lepenky. Prítomnosť takéhoto mikropretrhnutia na krabici nie je dôvodom na prijatie nároku.

7.3.3 Pretrhnutie kartónu nesprávnym (opačným) skladaním je vadou spôsobenou nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom. Informácie o správnom skladaní nájdete na https://www.box48.cz/poradna/#protrzeni-ohybu-papiru a príklad presného postupu skladania pre konkrétne typy krabíc nájdete na https://www.youtube.com/playlist?list=PLOJCM-tsgTQ5fZjy4GAUf0K6RMA8mdzl3. Prítomnosť natrhnutia kartónu v dôsledku nesprávneho zloženia škatule nie je dôvodom na uznanie reklamácie.

7.3.4 V prípade krabice F422 https://www.box48.cz/krabice-odnoska-f422/ sa môžu líšiť vnútorné a vonkajšie rozmery úchytného otvoru. Rozdiely v rozmeroch vnútorného a vonkajšieho úchytného otvoru krabice nie sú dôvodom na uplatnenie reklamácie.

7.3.5 Pretrhnutie (roztrhnutie) okrajov papiera je prirodzenou reakciou papiera používaného na výrobu nekonečnej lepenky pri skladaní. Prítomnosť takéhoto roztrhnutia na krabici nie je dôvodom na uznanie reklamácie.

7.3.6 Výroba kartónov na mieru má rozmerové tolerancie. Všeobecnou definíciou tejto tolerancie je potom najväčšia prípustná (hraničná) hodnota uvažovaných odchýlok - prípustná rozmerová nepresnosť. V prípade technológie používanej na výrobu krabíc na mieru BOX48.cz ide o rozmerovú toleranciu vnútorného rozmeru 3-20 mm danú výrobcom stroja a vychádzajúcu aj z typu a kvality spracovanej zdrojovej vlnitej lepenky. Prítomnosť takejto rozmerovej odchýlky vnútorného rozmeru krabice v rámci tolerancie 3-20 mm nie je dôvodom na uznanie reklamácie.

7.4 Ustanovenia uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predaný za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené bežným používaním tovaru alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 

 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK

8.1 Lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

8.2 Lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia je 24 mesiacov, ak je kupujúcim spotrebiteľ. V prípade kupujúceho - podnikateľa je lehota na uplatnenie práva z vadného plnenia 12 mesiacov.

8.3 Kontrola pri prevzatí:

8.3.1 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať jeho kompletnosť a nepoškodený obal.

8.3.2 Kupujúci je povinný pri prevzatí od dopravcu riadne a dôkladne skontrolovať stav zásielky.

8.3.3 Kupujúci je ďalej povinný skontrolovať kompletnosť tovaru v deň prevzatia, najmä či obal obsahuje všetko, čo bolo objednané.

8.4. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v predajni predávajúceho alebo v sídle predávajúceho.

8.5. Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje.

8.6 Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

8.6.1. mechanické poškodenie tovaru

8.6.2. používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú teplote, vlhkosti alebo chemickým vplyvom prostredia

8.6.3. poškodenie spôsobené nadmerným zaťažením

8.7. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené bežným používaním, v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá.

8.8 Vybavovanie reklamácií v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ:

8.8.1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, predávajúci rozhodne o reklamácii bezodkladne, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný podľa druhu výrobku alebo služby potrebný na odborné posúdenie vady.

8.8.2. Predávajúci vybaví reklamáciu vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie predávajúcemu a zároveň odovzdá reklamovaný tovar predávajúcemu na posúdenie existencie vady. Lehotu 30 dní po uplatnení reklamácie je možné po dohode so spotrebiteľom predĺžiť.

8.8.3. Ak sa reklamácia v tejto lehote nevyrieši, má sa za to, že vada skutočne existuje a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

8.9 Vybavenie reklamácie v prípade, ak je kupujúcim podnikateľ:

8.9.1. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje posúdiť a vybaviť reklamáciu v primeranej lehote, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie predávajúcemu a zároveň odovzdania reklamovaného tovaru predávajúcemu na posúdenie existencie vady. Lehota 30 dní od uplatnenia reklamácie sa môže predĺžiť v prípade zásahu vyššej moci; predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho.

8.9.2.

8.10. Po vybavení reklamácie predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne o dôvodoch zamietnutia reklamácie.

8.11. Kupujúci má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s oprávnenou reklamáciou. Týmito nákladmi sa rozumejú najmenej nevyhnutné náklady. najmä poštovné za zaslanie reklamácie. Do týchto nákladov nemožno zahrnúť cestu autom na reklamáciu a expresnú prepravu a iné podobné náklady. O náhradu nákladov je potrebné požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca od uplynutia lehoty na uplatnenie práv z vadného plnenia. Na ďalšie nároky týkajúce sa vzniknutých nákladov sa neprihliada.

8.12. V prípade, že reklamácia nebude uznaná za oprávnenú a prípadne aj v prípade, že kupujúci vráti tovar v dôsledku neplatného odstúpenia od zmluvy, je kupujúci povinný prevziať tovar v sídle predávajúceho do 7 pracovných dní odo dňa, keď ho k tomu predávajúci vyzval. Ak si kupujúci tovar nevyzdvihne v dohodnutej lehote, znáša všetky náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu v súvislosti s uskladnením tovaru. Ak tovar nebude prevzatý ani do 14 dní odo dňa, kedy bol kupujúci predávajúcim výslovne vyzvaný, je predávajúci oprávnený tovar predať v súlade s § 2126 Občianskeho zákonníka. Ak nie je možné vec predať v primeranej lehote, je predávajúci oprávnený ju zničiť, s čím kupujúci výslovne súhlasí.

8.13. PORUCHY DODÁVKY ZO STRANY TOPTRANS EU, a.s.

Pre uplatnenie reklamácie u tohto dopravcu je potrebné dodržať najmä nasledujúce podmienky:
 • Ak zásielka pri dodaní vykazuje zjavné poškodenie, je príjemca povinný zabezpečiť, aby táto skutočnosť bola pri dodaní zaznamenaná v mobilnom termináli vodiča s uvedením poškodenia. Objednávateľ registráciou a potvrdením objednávky v administrácii objednávok v systéme BOX48.cz udeľuje príjemcovi plnú moc, aby pri doručení zásielky zaznamenal poškodenie v mobilnom termináli vodiča s uvedením poškodenia. Za zjavnú škodu sa považuje aj nekompletnosť zásielky. Ak zásielka vykazuje skryté poškodenie, je príkazca povinný túto skutočnosť nahlásiť do troch pracovných dní odo dňa doručenia zásielky, okrem nedieľ a uznaných sviatkov. Na uplatnenie reklamácie je preto príjemca povinný oznámiť škodu príkazcovi bezodkladne po jej zistení. Ak tak neurobí, reklamácia nemôže byť uznaná.
 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.

9.2 Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že v súlade s § 1810 a nasl. občianskeho zákonníka obdržal od Predávajúceho pred uzavretím zmluvy jasné a zrozumiteľné informácie vyžadované zákonom.

9.3. Kupujúci má možnosť sa pred uskutočnením nákupu v plnom rozsahu oboznámiť s ponúkanými produktmi, ich vlastnosťami a odporúčaniami na ich použitie na webovom rozhraní.

 

 1. RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

10.1 Spotrebiteľské reklamácie vybavuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@box48.cz. Informáciu o vybavení reklamácie Kupujúceho zašle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho.

10.2 Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.3 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

10.4 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len 'GDPR') týkajúceho sa spracúvania osobných údajov kupujúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho, plní predávajúci prostredníctvom samostatného dokumentu dostupného tu: https://www.box48.cz/podminky-ochrany-osobnych-agentur-a-gdpr/ a https://www.box48.cz/formular-odstoupeni/formular-pro-odstoupeni-od-kupni-smlouvy.pdf

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany poskytovanej ustanoveniami právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak použili v prípade absencie voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

12.2 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

12.3. Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4 V situáciách, ktoré nie sú výslovne upravené v Kúpnej zmluve alebo v týchto Obchodných podmienkach, sa použijú príslušné ustanovenia právnych predpisov, najmä zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

12.5 Vzor formulára na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je prílohou Obchodných podmienok.

12.6. Kupujúci bol s týmito Obchodnými podmienkami Predávajúceho riadne oboznámený a súhlasí s nimi, čo výslovne potvrdil v objednávke.

12.7 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa dodania Horné Věstonice, Jabloňová 225, PSČ 691 81, e-mailová adresa info@box48.cz, telefón +420 721 082 050.

12.8 Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. marca 2020.

 

V Horných Věstoniciach dňa 1.1.2023

Packung s.r.o.

Potrebujete poradiť? Zavolajte našim špecialistom na balenie

Po–Pia: 7:00–15:30<br>
(Pauza 11:15-11:45)
+420 608 658 708

Po–Pia: 7:00–15:30
(Pauza 11:15-11:45)

Odpovedáme do 2 dní
info@box48.cz

Odpovedáme do 2 dní

Už žiadne minimálné množstvo
Už žiadne minimálné množstvo

Výroba krabíc od 1 kusu

Vyrobíme tisíce krabíc do 48 hodín
Vyrobíme tisíce krabíc do 48 hodín

Výroba prebieha v pracovných dňoch

Využite zľavy po registrácii
Využite zľavy po registrácii

Praktické výhody a rady

Nie sme environmentálne naivní
Nie sme environmentálne naivní

Úspora papiera tam, kde je spotreba

Packung s.r.o., Jabloňová 225, 691 81 Horní Věstonice www.packung.cz

Prejsť do košíka